Nguyên tắc chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ Noron.vn

1. Thuật ngữ và định nghĩa

Dịch vụ Noron.vn (sau đây gọi là Dịch vụ) — là một website có địa chỉ là http://www.noron.vn, cung cấp cho Người sử dụng khả năng quảng bá website theo các từ khóa đã lựa chọn và giám sát vị trí, độ khả kiến của website trên công cụ tìm kiếm http://www.google.com.vn.

Ban Quản trị Dịch vụ — là Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov - đơn vị sở hữu website http://www.noron.vn.

Người sử dụng — là Cá nhân hoặc Pháp nhân thực hiện đăng ký và được chấp nhận sử dụng Dịch vụ.

Tài khoản của Người sử dụng – là tài khoản dùng để ghi nhận những thông tin liên quan đến Người sử dụng, bao gồm các thông tin về Người sử dụng, về từ khóa, địa chỉ tên miền website cần quảng bá và các Báo cáo của Dịch vụ gửi tới Người sử dụng.

Tài khoản thanh toán — là tài khoản ghi nhận những khoản tiền đặt cọc, tiền nạp vào tài khoản, các khoản khấu trừ mà Người sử dụng chi trả cho việc sử dụng Dịch vụ.

"Bảng giá" - là giá dịch vụ hiện hành được đăng tải trên website http://www.noron.vn.

Top-10 – là 10 kết quả đầu tiên do công cụ tìm kiếm Google đưa ra theo từ khóa mà Người sử dụng máy tính có địa chỉ IP tại Việt Nam đặt ra.

2. Quy định chung

2.1. Dịch vụ cung cấp cho Người sử dụng khả năng quảng bá website theo các từ khóa đã lựa chọn và giám sát vị trí, độ khả kiến của website trên công cụ tìm kiếm http://www.google.com.vn.

2.2. Người sử dụng có nghĩa vụ chi trả cho việc sử dụng Dịch vụ theo quy định trong bản Nguyên tắc chung này.

2.3. Để được cung cấp Dịch vụ, Người sử dụng cần chấp nhận các điều khoản của bản Nguyên tắc chung này và thực hiện theo Quy trình đăng ký Dịch vụ nêu tại Mục 3 dưới đây.

2.4. Các tiện ích của Dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc «Định sẵn» đối với tất cả Người sử dụng. Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại về tài sản, tinh thần hay các thiệt hại khác (nếu có) do việc sử dụng Dịch vụ gây ra.

2.5. Ban Quản trị Dịch vụ có quyền sửa đổi, bổ sung bản Nguyên tắc chung này và "Bảng giá", đồng thời có trách nhiệm thông báo trên website của Dịch vụ ít nhất 30 ngày trước khi các nội dung thay đổi bắt đầu có hiệu lực.

2.6. Trong trường hợp không đồng ý với bản Nguyên tắc chung này hoặc "Bảng giá" đã sửa đổi, Người sử dụng cần phải thay đổi hoặc hủy bỏ đăng ký sử dụng Dịch vụ trước khi các nội dung sửa đổi có hiệu lực. Việc thay đổi, huỷ bỏ đăng ký sử dụng Dịch vụ có thể thực hiện trực tuyến trên website Dịch vụ hoặc liên hệ với Ban Quản trị Dịch vụ.

3. Quy định chi tiết về Dịch vụ

3.1. Đăng ký Dịch vụ.

3.1.1. Để sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng cần thực hiện thủ tục đăng ký Dịch vụ.

3.1.2. Để thực hiện việc đăng ký Dịch vụ, Người sử dụng cần điền đầy đủ địa chỉ website, các từ khoá cần quảng bá và thông tin cá nhân vào các bản kê khai theo mẫu do Dịch vụ đưa ra.

3.1.3. Dịch vụ sẽ gửi email thông báo Tên đăng nhập và Mật khẩu cho Người sử dụng qua địa chỉ email ghi trong bản đăng ký. Đến đây, việc đăng ký Dịch vụ được xem như hoàn thành và quá trình giao kết hợp đồng được xem là hoàn tất. Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể thông báo Tên đăng nhập và Mật khẩu đến địa chỉ đã đăng ký vì lý do khách quan hoặc lý do bất khả kháng

3.2. Sử dụng dịch vụ

3.2.1. Dịch vụ cung cấp cho Người sử dụng các tiện ích sau:

  • Lựa chọn các từ khóa phù hợp với website để thực hiện quảng bá;
  • Giám sát thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm Google theo từng từ khoá;
  • Quảng bá website lên vị trí Top-10 theo từ khóa cần quảng bá
  • Xem các thông tin ghi nhận về kết quả quảng bá và thông tin về Tài khoản thanh toán

3.2.2. Với cùng dữ liệu đầu vào như nhau, kết quả quảng bá có thể khác nhau vì các lý do khách quan, bao gồm nhưng không giới hạn như: chất lượng đường truyền, thiết bị mạng, và các phần mềm khác ngoài Dịch vụ.

3.3. Phí sử dụng Dịch vụ

3.3.1. Sau khi đăng ký Dịch vụ, Người sử dụng chuyển vào Tài khoản thanh toán của mình một khoản tiền đặt cọc bằng hoặc lớn hơn số tiền tối đa cần có để quảng bá theo các từ khóa đã được lựa chọn trong vòng 01 tuần. Việc quảng bá chỉ được bắt đầu thực hiện sau khi Người sử dụng nạp đủ tiền đặt cọc vào Tài khoản thanh toán. Khoản tiền đặt cọc này được dùng để chi trả cho Phí sử dụng Dịch vụ.

3.3.2. Phí sử dụng Dịch vụ được khấu trừ từ Tài khoản thanh toán của Người sử dụng theo quy định tại "Bảng giá".

3.3.3. Phí sử dụng Dịch vụ bao gồm: Phí thuê bao đối với mỗi từ khóa và Phí quảng bá website theo từng từ khoá. Phí thuê bao được khấu trừ theo định kỳ hàng tuần; Phí quảng bá chỉ khấu trừ khi website lọt vào Top-10. Chi tiết về tính Phí sử dụng Dịch vụ được quy định tại "Bảng giá".

3.3.4. Chi phí cho việc quảng bá một từ khoá trong một tuần được khấu trừ từ Tài khoản thanh toán khi website được quảng bá theo từ khoá đó xuất hiện trong Top-10 từ 03 ngày trở lên trong 01 tuần (01 tuần được hiểu là 07 ngày kế tiếp nhau).

3.3.5. Dịch vụ phân tích website và gửi email cho Người sử dụng các khuyến cáo chỉnh sửa website khi thấy cần thiết để đẩy nhanh quá trình quảng bá. Nếu Người sử dụng không thực hiện các khuyến cáo này trong thời gian quy định thì Phí sử dụng Dịch vụ sẽ thay đổi theo quy định nêu tại "Bảng giá".

3.3.6. Các khoản tiền đã chuyển vào Tài khoản thanh toán chỉ dùng để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ, trong mọi trường hợp không được hoàn lại cho Người sử dụng (trừ trường hợp Người sử dụng là pháp nhân thì thực hiện theo nội dung trong Hợp đồng ký với Ban Quản trị Dịch vụ).

3.3.7. Trong trường hợp số tiền trong Tài khoản thanh toán không đủ để thanh toán cho Dịch vụ cho tuần tiếp theo thì Dịch vụ sẽ ngừng việc thu thập dữ liệu, quảng bá từ khóa và gửi thông báo cho Người sử dụng. Ban quản trị Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm nếu như các báo cáo cho Người sử dụng không được thực hiện đầy đủ vì việc tạm ngừng này. Việc thu thập dữ liệu, quảng bá từ khóa và gửi báo cáo chỉ được khởi động lại sau khi Tài khoản thanh toán có số dư là dương.

3.3.8. Người sử dụng sẽ nhận được thông báo qua thư điện tử về số tiền cần nạp vào Tài khoản thanh toán để duy trì việc quảng bá các từ khóa đã chọn trong tuần tiếp theo. Số tiền này cần được nạp trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm gửi thông báo. Nếu Người sử dụng không nạp tiền vào Tài khoản thanh toán theo thời hạn trên, thì việc quảng bá tất cả các từ khóa sẽ bị ngừng tại thời điểm số dư trong Tài khoản thanh toán của Người sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 0.

3.3.9. Nếu số dư trong Tài khoản thanh toán của Người sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 0 và không được nạp thêm trong vòng 90 ngày kể từ lần thanh toán gần nhất, thì Ban Quản trị Dịch vụ có quyền xóa Tài khoản của Người sử dụng.

3.3.10. Ban Quản trị Dịch vụ, theo đánh giá của mình có quyền từ chối quảng bá những từ khóa, những website có nội dung xấu, không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc vì lý do khác mà không cần thông báo giải thích nguyên nhân cho Người sử dụng.

3.3.11. Phí sử dụng Dịch vụ và trình tự thanh toán được thực hiện theo quy định tại "Bảng giá".

4. Nghĩa vụ của Ban Quản trị Dịch vụ

4.1. Cung cấp Dịch vụ đúng với các điều kiện đã ghi trong bản Nguyên tắc chung này.

4.2. Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

4.3. Bảo đảm tiền nạp của Người sử dụng được chuyển vào Tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng nhất để sử dụng Dịch vụ.

4.4. Tư vấn lựa chọn từ khoá, khuyến cáo chỉnh sửa website để thực hiện quảng bá một cách hiệu quả.

4.5. Thực hiện quảng bá theo các từ khóa đã được Người sử dụng lựa chọn.

4.6. Bảo đảm bí mật thông tin của Người sử dụng. Không cung cấp thông tin của Người sử dụng cho bên thứ ba (trừ các trường hợp theo yêu cầu của luật pháp nước CHXHCN Việt Nam).

4.7. Ban Quản trị Dịch vụ có quyền công bố thông tin nhận được từ Người sử dụng nếu điều đó không vi phạm điều kiện bảo mật của Người sử dụng.

5. Nghĩa vụ của Người sử dụng

5.1. Bảo đảm số dư trên Tài khoản thanh toán luôn lớn hơn 0 và thanh toán kịp thời các khoản trả trước cần thiết theo điều kiện ghi trong bản Nguyên tắc chung này.

5.2. Trong trường hợp các khuyến cáo thay đổi website đã được gửi cho Người sử dụng, thì Người sử dụng có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày được gửi đi. Trong trường hợp Người sử dụng không thực hiện các khuyến cáo này thì Phí quảng bá sẽ tăng lên theo quy định trong "Bảng giá".

5.3. Thường xuyên cập nhật các thông báo mới của Ban Quản trị Dịch vụ trên website của Dịch vụ và trong hộp thư đã khai báo khi đăng ký.

6. Trách nhiệm của Ban Quản trị Dịch vụ

6.1. Thực hiện nghĩa vụ của mình theo các nội dung trong bản Nguyên tắc chung này phù hợp với luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

6.2. Trong mọi trường hợp, Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của Người sử dụng (trực tiếp hoặc gián tiếp) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc do tiếp nhận/không tiếp nhận tư vấn khi sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Người sử dụng không thanh toán kịp thời các chi phí cho Dịch vụ, Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm về kết quả quảng bá các từ khóa mà Người sử dụng đã chọn.

6.3. Đối với bất kỳ khiếu nại và yêu sách nào liên quan đến nội dung hay việc thực hiện bản Nguyên tắc chung này, thì phạm vi trách nhiệm của Ban Quản trị Dịch vụ được giới hạn trong số tiền mà Người sử dụng đã chi trả. Giới hạn trách nhiệm không áp dụng cho số tiền được nạp vào Tài khoản thanh toán của Người sử dụng từ các chương trình khuyến mại, thưởng tiền, hoàn tiền và các khoản nạp tiền khác từ phía Ban Quản trị Dịch vụ.

6.4. Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm về việc truy cập vào Dịch vụ bị gián đoạn do các nguyên nhân khách quan hoặc tạm ngừng dịch vụ để thực hiện các công việc nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ khi đã báo cho Người sử dụng biết trước ít nhất là 03 giờ đồng hồ.

6.5. Về hạ tầng hệ thống, chất lượng của những phân đoạn mạng riêng trên Internet là không thể đồng nhất và hoàn hảo, truyền thông giữa các máy tính trung gian hoặc (và) các máy chủ có thể bị gián đoạn. Do đó, Ban quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm về sự ảnh hưởng này đến chất lượng Dịch vụ.

6.6.Ban Quản trị Dịch vụ không chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các thiết bị và phần mềm của Người sử dụng dùng để truy cập vào Dịch vụ. Trong đó, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào (kể cả trái phép) của bên thứ ba, khi sử dụng dữ liệu nhận dạng của Người sử dụng để đăng nhập vào hệ thống, cũng như những hậu quả do nó gây ra.

6.7. Ban Quản trị Dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm các điều khoản của bản Nguyên tắc chung nếu như việc vi phạm xảy ra do các nguyên nhân bất khả kháng (force-majeure), bao gồm: thay đổi chính sách của các cơ quan nhà nước, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất và các thảm họa thiên tai khác, mất điện và/hoặc ngắt mạng máy tính, đình công, dân biến, nổi loạn và bất kỳ các trường hợp nào khác có thể ảnh hưởng đến việc thực thi bản Nguyên tắc chung của Ban Quản trị Dịch vụ mà Ban Quản trị Dịch vụ không kiểm soát được. Trong trường hợp bất khả kháng, thời hạn thực hiện trách nhiệm theo Nguyên tắc chung này sẽ được dịch chuyển theo cùng khoảng thời gian tương ứng, trong khoảng thời gian này nếu tiếp tục xảy ra những trường hợp như thế thì Ban Quản trị Dịch vụ sẽ không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào.

6.8. Trong trường hợp Người sử dụng ngừng hoặc từ chối sử dụng Dịch vụ thì số tiền còn lại trong Tài khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả theo điều kiện tại khoản 3.3.6 của bản Nguyên tắc chung này và sẽ được lưu lại để sử dụng cho những lần sử dụng Dịch vụ tiếp theo.

6.9. Trong trường hợp Người sử dụng ngừng hoặc từ chối sử dụng Dịch vụ thì số tiền còn lại trong Tài khoản thanh toán sẽ không được hoàn trả theo điều kiện tại mục 3.3.6 của bản Nguyên tắc chung này và sẽ được lưu lại cho những lần sử dụng Dịch vụ tiếp theo.

7. Trách nhiệm của Người sử dụng

7.1. Chấp nhận và thực hiện các điều khoản của bản Nguyên tắc chung này kể từ khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

7.2. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho tất cả các hành vi thực hiện thông qua việc sử dụng Dịch vụ, cũng như các hậu quả của nó gây ra.

7.3. Chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào (kể cả bất hợp pháp) của bên thứ ba khi sử dụng dữ liệu nhận dạng của Người sử dụng để đăng nhập vào hệ thống, cũng như những hậu quả của nó.

7.4. Người sử dụng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào (kể cả bất hợp pháp) của bên thứ ba, khi sử dụng dữ liệu nhận dạng của Người sử dụng để đăng nhập vào hệ thống, cũng như những hậu quả của nó.

7.5. Bằng ngân sách của mình có trách nhiệm giải quyết tất cả các tranh chấp, khiếu kiện, tố tụng của bên thứ ba, các yêu cầu của cơ quan nhà nước đối với Người sử dụng cũng như đền bù tất cả các chi phí và thiệt hại gây ra cho Ban Quản trị Dịch vụ từ những khiếu kiện và tố tụng nêu trên.

8. Giải quyết tranh chấp

8.1. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào liên quan đến việc thực thi Nguyên tắc chung này, các bên cùng giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà giải giữa các bên.

8.2. Nếu như tranh chấp không giải quyết được bằng phương pháp hoà giải giữa các bên thì sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam .

9. Hiệu lực, điều kiện chấm dứt hiệu lực.

9.1. Nguyên tắc chung này bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm công bố trên website http://www.noron.vn và chấm dứt hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo sửa đổi theo khoản 2.5 của bản Nguyên tắc chung này. Người sử dụng không thay đổi hoặc hủy bỏ sử dụng Dịch vụ theo quy định tại khoản 2.6 của bản Nguyên tắc chung này được xem như chấp nhận việc sử dụng Dịch vụ thực hiện theo bản Nguyên tắc chung có hiệu lực mới nhất.

9.2. Ban Quản trị Dịch vụ có quyền từ chối thực hiện trách nhiệm và cung cấp Dịch vụ trong những trường hợp sau:

9.2.1. Người sử dụng truy cập trái phép vào Dịch vụ.

9.2.2. Người sử dụng thông qua hành vi của mình xâm phạm quyền của bên thứ ba sử dụng Dịch vụ.

9.2.3. Người sử dụng không thực hiện các hành động được nêu tại mục 3.3.8 của bản Nguyên tắc chung này trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm gửi thông báo.

9.3. Người sử dụng có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ trong những trường hợp sau:

9.3.1. Khi không đồng ý với những nội dung thay đổi trong bản Nguyên tắc chung hoặc thay đổi của "Bảng giá" sử dụng Dịch vụ.

9.3.2. Khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

10. Các điều kiện khác

10.1. Trong trường hợp Người sử dụng quên hoặc đánh mất thông tin để truy cập vào Dịch vụ, Ban Quản trị Dịch vụ sẽ gửi lại thông tin cho Người sử dụng vào địa chỉ hộp thư email đã đăng ký.

10.2. Ban Quản trị Dịch vụ có quyền gửi thông tin về dịch vụ đến tất cả những Người sử dụng Dịch vụ.

10.3. Bản Nguyên tắc chung về cung cấp và sử dụng Dịch vụ này được hiểu như điều kiện chung, làm cơ sở cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.


RA MẮT TRANG HỖ TRỢ THÔNG TIN CHO NORON.VN

NORON.VN – là dịch vụ SEO tự động, sở hữu công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ công ty Ashmanov & Partners (A&P), một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Internet Marketing tại CHLB Nga.