1. Công nghệ thông tin

[40s] Tìm hiểu nhân vật được Google Doodles vinh danh - Michael Dertouzos

  • Michael Dertouzos là ai?
  • Ông đã đạt được những thành tựu gì?


Từ khóa: michael dertouzos, khoa học máy tính, industry 4.0, Công nghệ thông tin