Biện chứng giữa Cỗ Máy Thời Gian hay Phim MCU và Cờ Bạc

  1. Khoa học

Thua => Gỡ => Cúng Tiền

Chiếu => Xem => Cúng Vé Xem Phim

Vấn Nạn => Giải Pháp => Vấn Nạn

https://cdn.noron.vn/2022/02/20/17823523475331-1645343677_1024.jpg

Kết quả đều Gây Nghiện

Nên xét cho cùng khi Thuốc Chữa Sida được phổ biến

Nghiện Gái là lành mạnh nhất

https://cdn.noron.vn/2022/02/20/17823523475328-1645343640_1024.jpg

Nên có Cỗ Máy Thời Gian thì việc đi và về cũng khiến Kiệt Sức Mà Chết thôi

Cho nên Nghỉ Mẹ Cho Khỏe

https://cdn.noron.vn/2022/02/20/17823523475341-1645343822_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

cờ bạc

,

mcu

,

cỗ máy thời gian

,

khoa học