Bóng Tối là Nghệ Thuật

  1. Nghệ thuật

  2. Hội hoạ

Bóng Tối không chỉ bao gồm Đen và Tối. Nó không chỉ hàm chứa Nỗi Sợ. Nó là cả một Nghệ Thuật

https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026550-1643713477.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026551-1643713487.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026552-1643713497.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004132-1643713513.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004133-1643713533.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026553-1643713542.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026554-1643713551.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004134-1643713566.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004135-1643713574.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026555-1643713584.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026556-1643713596.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004137-1643713620.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026557-1643713634.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026558-1643713646.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004138-1643713657.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

bóng tối

,

nghệ thuật

,

hội hoạ

Ác = Art

Trả lời

Ác = Art