Các thuyết chứng minh sự tồn tại của Đa Vũ Trụ

Thuyết Neutron Gương của ĐH Oak Ridge

Thuyết bất đối xứng Vật Chất - Phản Vật Chất

Thuyết Điểm Lạnh (Cold Spot) trên Bức Xạ Phông Nền CMB

Thuyết Neutrino Majorana

Sự tồn tại của Sao Methuselah

Sự tìm thấy 14 Sao Phản Vật Chất trong Thiên Hà

Thuyết chứng minh Vũ Trụ có dạng Torus Hữu Hạn

Sự sống có thể tồn tại ở Vũ Trụ Song Song

Tất cả đều chứng minh Đa Vũ Trụ là Có Tồn tại ở cả về mặt Lượng Tử lẫn mặt Vĩ Mô nhưng chỉ cần Tìm Ra nữa thôi

Từ khóa: đa vũ trụ, Khoa học