Câu nói "Nếu tôi nói nó diễn ra. Nó sẽ không diễn ra" chỉ là Tương Đối

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/25088114333304-1637126231.jpg

Ví dụ Đồng Hồ đang chỉ 2h:30p:19s

Mà ta nói 1 giây nữa kim giây sẽ không chỉ số 20

Và điều này phản bác câu nói ấy

Bản thân con số chỉ trên Đồng Hồ cũng là một Sự Kiện và Dữ Kiện

Lấy tay chặn kim đồng hồ thì sao nhở

Hay tháo pin ra

Hành Vi của chúng ta rất quan trọng

Nếu chúng ta nắm bắt được Động Cơ của Sự Kiện. Ta sẽ điều khiển được việc Sự Kiện đó có xảy ra hay không

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/28542110629528-1637126217.jpg

Cheerful!!!

Enter

Từ khóa: tiên tri, Khoa học, Triết học
Bạn tác động sự kiện trái đất dừng quay một phút bằng cách nào

Trả lời

Bạn tác động sự kiện trái đất dừng quay một phút bằng cách nào