CHÁN là gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

Chán = Cơ Hội qua quá An Nhàn

https://cdn.noron.vn/2022/07/28/3992165849775793-1659007554.png
https://cdn.noron.vn/2022/07/28/9926225742237654-1659007559.png
Từ khóa: 

chán nản

,

phong cách sống

,

tâm lý học

Là hết muốn, hết thích, hết yêu
Trả lời
Là hết muốn, hết thích, hết yêu

Là không có động lực làm cái gì cả.