1. Khoa học
  2. The Truth

Chân Lý của Sự Khác Biệt?

Điều này cho thấy Sự Khác Biệt cũng có thể được Mô Tả bằng Phương Trình

https://cdn.noron.vn/2022/05/27/3765282915319946-1653647700.png

Không có Thứ Gì nằm ngoài Cái Tất Nhiên

Từ khóa: khac_biet, phuong_trinh, khoa học, the truth
Bó chân

Trả lời

Bó chân