Cưới Hỏi và Dòng Thời Gian Linh Thiêng

  1. Khoa học

  2. Phim ảnh

  3. Sáng tác

Đặt vấn đề mới

Không thay đổi Nguyên Nhân nữa mà thay đổi Kết Quả

Tức không thay đổi Quá Khứ nữa mà thay đổi Tương Lai

Điều kiện đặt ra là làm gì trong Hiện Tại

Không thay đổi Nguyên Nhân

Mà thay đổi Quá Trình

Khử Điểm Hội Tụ làm được rồi nên bây giờ không quan tâm đến Nguyên Nhân nữa

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635935-1644137948.jpg

Quá Trình = Tiên Quyết

Ví dụ Ghép Cành

Cùng Họ cây sẽ ra các loại Quả khác nhau

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003644-1644137810.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003645-1644137821.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635932-1644137862.jpg

Về bản chất thì có thể làm được

Ghép Cành = Ghả Con

Cùng Họ = Cưới Hỏi

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003643-1644137792.jpg

Vậy đây chính là lý do Sacred-Timeline phân nhánh nè

Nên Con Vợ Bạn sẽ Thay Đổi Số Phận của Bạn

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003641-1644137776.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003642-1644137781.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

marvel

,

dòng thời gian

,

cưới hỏi

,

khoa học

,

phim ảnh

,

sáng tác

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315005246-1644226167.jpg
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315005246-1644226167.jpg