Cứu Độ Thời Gian

Hiện Tại chỉ được Cứu bởi chính sự kết nối Quá Khứ và Tương Lai

Và điều đó chỉ Khả Thi khi Thời Gian là Hữu Hình

Hay nói một cách khác

Tôi chỉ được cứu bởi Chúa Jésus khi chính Chúa Jésus hiện ra trước mặt Tôi bằng Xương bằng Thịt

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798282-1642145871_1024.png
https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798288-1642146000_1024.jpg

Giống như chẳng ai bắt Cướp cho đến khi có Công An

"Tôi tin ông như Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ là tượng gỗ. Còn ông, ông lừa dối tôi suốt cả cuộc đời" - Trích Ruồi Trâu của Ethel Lilian Voynich

Cheerful!!!

Từ khóa: chúa jesus, thời gian, Tâm linh , Tôn giáo