Diệt Ngã thành Phật

Nói về Kinh Phật thì rất hay đẹp và dài nữa nhưng khổ của Page không cho phép nên em sẽ viết cách ngắn gọn đơn giản nhất để thành Phật theo hiểu biết của em

Nghiệt = Nghiệp

Dã = Rèn = Hành Hạ

Nghiệt Dã = Diệt Ngã

Diệt Trừ Bản Ngã

Tức là quá trình là bắt đầu khi chúng ta gây ra Sai lầm và Tội Lỗi. Trải qua Đau Khổ và Rèn Luyện. Và cuối cùng khi tất cả những Bản Năng vốn có của chúng ta Tiêu Biến đi để trở Đấng Từ Bi và Sáng Suốt. Cuối cùng khi ta Giác Ngộ tới được Cảnh Giới cao nhất là Niết Bàn tức là thành Phật

https://cdn.noron.vn/2021/11/03/2854217022640-1635936394.png

Cheerful!!!

Từ khóa: phật, diệt ngã, Tâm linh , Tôn giáo

Rồi sẽ có Bỏ phật nhập ma

Trả lời

Rồi sẽ có Bỏ phật nhập ma