1. Khoa học

Làm sao Dò Tìm Đa Vũ Trụ? - Part 6

Máy tính Lượng Tử với 300 qubits có thể mô phỏng được 2^300 phần tử dữ liệu tức là lớn hơn số Nguyên Tử trong Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2021/12/10/6558283316008915-1639111054.jpg

Như vậy với Vai Trò đáng kinh ngạc của Máy Tính Lượng Tử ta có thể Mô Phỏng Trái Đất. Mô Phỏng cả Vũ Trụ và cuối cùng là cả Đa Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2021/12/10/6558283316008910-1639110761.gif
Từ khóa: da_vu_tru, Khoa học

Máy tính lượng tử sài cặp Photon thay vì cặp electron siêu dẫn vướng víu nè

Photon vừa nhanh vừa gọn

Không phải làm lạnh

Kiểu này ngon

Kết hợp với Công Nghệ Chip Quang

Trả lời

Máy tính lượng tử sài cặp Photon thay vì cặp electron siêu dẫn vướng víu nè

Photon vừa nhanh vừa gọn

Không phải làm lạnh

Kiểu này ngon

Kết hợp với Công Nghệ Chip Quang

Vãi chấy 5000 qubit

https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Tinh-toan-luong-tu--Thuc-te-hay-cuong-dieu--29892/?fbclid=IwAR0QRWGt2xv9i-dCMWCbqU829piYScYclg3oRnqxA-O0zMsM1rwATPtMA7E