Nếu cho bạn quay lại 10 năm trước ngày 10/3/2011. Bạn sẽ làm gì để giúp sự cố Fukushima - Nhật Bản?

https://cdn.noron.vn/2022/01/09/7591170533231326-1641734339.png
https://cdn.noron.vn/2022/01/09/7591170533231327-1641734358.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: fukushima, Khoa học

Nếu đến trước quá khứ 1 tháng em sẽ bảo người Nhật chuyển hết lõi Nguyên Liệu Hạt Nhân sang thành phố khác an toàn hơn

Trả lời

Nếu đến trước quá khứ 1 tháng em sẽ bảo người Nhật chuyển hết lõi Nguyên Liệu Hạt Nhân sang thành phố khác an toàn hơn