...Nhất...

Không thể thay đổi Số Phận của một Người ngoài cách thay đổi chính Bản Thân họ đâu

Tự tước bỏ Tội Lỗi của Chính Mình = Thoát khỏi Số Phận

1 - 1 = 2 - 2 = 3 - 3 = 4 - 4 = 5 - 5 = 6 - 6 = 7 - 7 = 0

https://cdn.noron.vn/2022/01/11/7591170533233353-1641885544_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/11/7591170533233350-1641885392.gifhttps://cdn.noron.vn/2022/01/11/859551821416183603-1641887947_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: nhất, kiếm, Tư duy