Noron bị lỗi không chỉnh sửa được?

Từ hôm qua, hôm kia tới giờ không biết có bị làm sao không?

Từ khóa: chỉnh sửa, Noron