Tao Sống Ai Chết

  1. Tâm lý học

  2. Tâm linh

Tao Sống = Sáng Thế = Sáng Tạo = Sự Thật = Sinh Tồn = Sắc Tình = Sự Tích

Đó chính là những Nhiệm Vụ của Sự Sống

Ai Chết = Ai mà chẳng phải Chết

Đó là câu Thần Chú giúp ta có được sự Chung Dung trước Cái Chết

https://cdn.noron.vn/2022/04/18/610891382512522031-1650285966.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

sự sống

,

cái chết

,

tâm lý học

,

tâm linh

Chết = Chợ Tết

https://cdn.noron.vn/2022/09/26/27236126281868291-1664161728.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/09/26/5063325812942799-1664161737.jpg

Trả lời

Chết = Chợ Tết

https://cdn.noron.vn/2022/09/26/27236126281868291-1664161728.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/09/26/5063325812942799-1664161737.jpg

"Ta sống. Ta chết. Ta tái sinh"
https://cdn.noron.vn/2022/10/15/981104674491384-1665824507.gif

Cái Chết = Cốc Cốc

https://cdn.noron.vn/2022/10/01/6224173305406374-1664590363.jpg

Cái Chết là Ân Huệ

https://cdn.noron.vn/2022/11/15/9813234315675247-1668504657.png

Cỗ Máy Thời Gian

Chết Giữa Màu Trắng

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/9813234315703880-1669267923.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/9813234315703881-1669267942.jpg