Thế nào là "Trên đầu cây Kim 3 vị Thiên Tử đứng không chạm nhau"?

  1. Xã hội

  2. Tâm linh

  3. Tôn giáo

Tam Thế Thiên Tử = Quốc

Tức là Không có Lợi Ích nào Lớn hơn Lợi Ích Quốc Gia

https://cdn.noron.vn/2022/08/01/499562911816167566-1659334548.jpg
Từ khóa: 

thiên tử

,

cây kim

,

xã hội

,

tâm linh

,

tôn giáo

Nghe mùi đau chân rồi đấy.

Trả lời

Nghe mùi đau chân rồi đấy.

Tội Phản Quốc

https://cdn.noron.vn/2022/08/01/3992165849783647-1659339996.jpg