Thực Tại là gì?

Einstein từng nói "Hiện Thực là một Ảo Tưởng tập thể"

Lấy ví dụ về một cuộc đi săn của Sư Tử và Nai. Con Nai đã may mắn chạy thoát

Con Sư Tử nói: Ta ăn vẫn còn no nên nặng bụng nên ta tha cho nó

Con Nai nói: May mình ăn đủ cỏ và tập chạy thường xuyên nên chạy thoát

Người quay phim quan sát nói: Nhờ mình chứng kiến đã tạo một thần thức nào đó giúp con Nai chạy thoát

Theo bạn thì sao. Lý do con nai chạy thoát là gì?

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478240-1637324740.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: thực tại, Khoa học, Tư duy
Tự nhiên nó chạy thoát.hi

Trả lời

Tự nhiên nó chạy thoát.hi