3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Hỏi 12 con gà mái đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

6. Câu trả lời : 48 quả trứng. Một con gà mái đẻ 1 quả trứng trong 3 ngày, như vậy 4 con gà mái đẻ 4 trứng trong 12 ngày. Do đó, 12 con gà mái đẻ 48 trứng trong 12 ngày.
Trả lời
6. Câu trả lời : 48 quả trứng. Một con gà mái đẻ 1 quả trứng trong 3 ngày, như vậy 4 con gà mái đẻ 4 trứng trong 12 ngày. Do đó, 12 con gà mái đẻ 48 trứng trong 12 ngày.