Chế độ trợ cấp thai sản có bao gồm phụ cấp khu vực không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do vậy người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Do tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định không bao gồm khoản phụ cấp khu vực. Do vậy, mức hưởng chế độ thai sản của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định cũng không bao gồm khoản phụ cấp khu vực.
Trả lời
Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do vậy người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Do tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định không bao gồm khoản phụ cấp khu vực. Do vậy, mức hưởng chế độ thai sản của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định cũng không bao gồm khoản phụ cấp khu vực.