Nếp uốn là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thuật ngữ nếp uốn được sử dụng trong địa chất học để mô tả một hoặc một tập hợp các lớp đá hoặc các mặt địa chất bị uốn cong dạng sóng. Các nếp uốn có kích thước rất khác nhau, từ các vỉ nếp uốn đến các nếp uốn khu vực. Nếp uốn có thể tồn tại dưới dạng một nếp uốn độc lập hoặc tạo thành một chuối các nếp uốn có kích thước và quy mô khác nhau.
Trả lời
Thuật ngữ nếp uốn được sử dụng trong địa chất học để mô tả một hoặc một tập hợp các lớp đá hoặc các mặt địa chất bị uốn cong dạng sóng. Các nếp uốn có kích thước rất khác nhau, từ các vỉ nếp uốn đến các nếp uốn khu vực. Nếp uốn có thể tồn tại dưới dạng một nếp uốn độc lập hoặc tạo thành một chuối các nếp uốn có kích thước và quy mô khác nhau.