Avatar user Đỗ Thành Công

Đỗ Thành Công

Virtual Training Master - L&D Manager, HSM