1. Noron.vn
  2. Xuân Hiếu
Avatar user Xuân Hiếu

Xuân Hiếu

Có thể dùng rocket chat làm kênh notification cho gitlab không?

Ai biết sau về cái Webhook không hỗ trợ P.KT với. Mình đã test thử incomming webhooks, curl ok rồi mà không thấy nó đẩy tin nhắn lên rocketchat. :(


[root@rocketchat ~]# curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"Jira","text":"Example message","attachments":[{"title":"Rocket.Chat","title_link":"https://rocket.chat","text":"Rocket.Chat, the best open source chat","image_url":"https://rocket.chat/images/mockup.png","color":"#764FA5"}]}' https://rocketchat.domain/hooks/RMkNhunt5A2Rofxzh/shg9DHDzFJPRcRiurkEBZEyoMWrJhRTAsqxDwqKgHHeQssR3 -k

{"success":true}

[root@rocketchat ~]#