Avatar user Le Ngoc Lam Dien

Le Ngoc Lam Dien

Luật sư trưởng VPLS Li và đồng sự (Đoàn luật sư Tp. HCM) Giảng viên chuyên đề cho Đại học Quốc gia TP. HCM