Những thông tin cơ bản ngành Văn học của Đại học KHXH và nhân văn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tên ngành đào tạo: Mục tiêu đào tạo, A. Hệ chuẩn: Chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học ngành Văn học nhằm đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học B. Hệ chất lượng cao: Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Văn học có trình độ chuyên môn sâu, khả năng nghiên cứu, ứng dụng, thực hành cao.
Trả lời
Tên ngành đào tạo: Mục tiêu đào tạo, A. Hệ chuẩn: Chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học ngành Văn học nhằm đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học B. Hệ chất lượng cao: Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Văn học có trình độ chuyên môn sâu, khả năng nghiên cứu, ứng dụng, thực hành cao.