Tại sao phenol có tính axit nhưng không làm đổi màu quỳ tím?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì tính axit của phenol rất yếu, yếu hơn cả H2CO3 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
Trả lời
Vì tính axit của phenol rất yếu, yếu hơn cả H2CO3 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3