1. Kiến thức chung

Em hãy nêu bài ca chính thức của đoàn thanh niên?

Từ khóa: Kiến thức chung
Thanh niên làm theo lời bác

Trả lời

Thanh niên làm theo lời bác

Thanh niên làm theo lời Bác

Thanh niên làm theo lời Bác

Thanh niên làm theo lời Bác
"Thanh niên làm theo lời Bác"
Thanh niên làm theo lời Bác
Thanh niên làm theo lời Bác

Đoàn ca

Thanh niên làm theo lời Bác
Đoàn Ca