Ai là người nêu ra quan điểm: Chính trị là nghệ thuật cai trị con người đối với sự bằng lòng của họ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là quan điểm của Plato(427 – 347 TCN), một trong bảy nhà hiền triết, nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời kỳ cổ đại, cụ thể là thời kỳ Hy Lạp – La Mã cổ đại. Khi kiến giả khái niệm Chính trị, ông chú ý tới nội hàm sau đây: chính trị là sự hiểu biết tối cao để quản lý xã hội trong chỉnh thể của nó, là “nghệ thuật cai trị con người với sự bằng lòng của họ”.
Trả lời
Đó là quan điểm của Plato(427 – 347 TCN), một trong bảy nhà hiền triết, nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời kỳ cổ đại, cụ thể là thời kỳ Hy Lạp – La Mã cổ đại. Khi kiến giả khái niệm Chính trị, ông chú ý tới nội hàm sau đây: chính trị là sự hiểu biết tối cao để quản lý xã hội trong chỉnh thể của nó, là “nghệ thuật cai trị con người với sự bằng lòng của họ”.