Các bước tiến hành một nghiên cứu xã hội học?

Từ khóa: Kiến thức chung
Gồm 5 bước: Xác định vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài. Tổng quan tài liệu. Xác định mục đích nghiên cứu, đề xuất câu hỏi/giả thiết nghiên cứu. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin. Xử lý, phân tích thông tin và viết báo cáo.

Trả lời

Gồm 5 bước: Xác định vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài. Tổng quan tài liệu. Xác định mục đích nghiên cứu, đề xuất câu hỏi/giả thiết nghiên cứu. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin. Xử lý, phân tích thông tin và viết báo cáo.