Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Chức năng đối nội: Tập trung vào việc thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước. *Chức năng đối ngoại: Thể hiện mối quan hệ của nhà nước với những nước khác trên thế giới.
Trả lời
*Chức năng đối nội: Tập trung vào việc thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước. *Chức năng đối ngoại: Thể hiện mối quan hệ của nhà nước với những nước khác trên thế giới.