Đặc điểm của các kích thích gây chú ý là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khả năng gây ra sự chú ý của một kích thích phụ thuộc vào tính mới lạ, tính bất ngờ, tính hấp dẫn, cường độ và tính tưởng phản với môi trường xung quanh của kích thích đó.
Trả lời
Khả năng gây ra sự chú ý của một kích thích phụ thuộc vào tính mới lạ, tính bất ngờ, tính hấp dẫn, cường độ và tính tưởng phản với môi trường xung quanh của kích thích đó.