Định nghĩa, chức năng, đặc trưng của Đảng chính trị. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Định nghĩa: Đảng chính tị là một tổ chức được liên kết dựa trên một hệ tư tưởng, hay quan điểm chính trị thể hiện lợi ích của mộ giai cấp hay tầng lớp xã hội, bao gồm những người tiêu biểu nhất trong giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy, với những mục tiêu lý tưởng nhất định Chức năng: 1. Các đảng chính trị là nền tảng cho hoạt động của chính phủ, quốc hội có thể thực hiện được trên thực tế. 2. Các đảng chính trị xây dựng các chính sách công cộng. 3. Các đảng chính trị giúp định hướng và hỗ trợ công luận. 4. Các đảng chính trị tạo nên sự ổn định chính trị. 5. Các đảng chính trị tìm kiếm các nhà lãnh đạo. Đặc trưng: 1. Đảng chính trị(ĐCT) hình thành và hoạt động một cách tự giác khi sự nhận thức của con người ở trình độ cao về con đường để tới một mục đích nhất định. Đảng cính trị về cơ bản là một tổ chức tự nguyện là sự liên minh của những ngươi ưu tú cùng tư tưởng cùng nguyện vọng hoạt động chung trong một cương lĩnh, đường lối, lấy kỷ luật của Đảng để chi phối và ràng buộc. 2. Đảng chính trị theo đuổi mục đích chính tị, nỗ lực gây ảnh hưởng chính trỉ ộng lớn trong xã hội, muuw giữ vai trò lãnh đạo trong đời sống chính trị xã hội. Mục tiêu đeo đuổi các ĐCT là giành và giữ chính quyền, sử dụng chính quyền làm công cụ để thưc hiện mục đích, mục tiêu chính trị. Vì vậy ĐCT là một tổ chức xã hội đặc biệt. 3. ĐCT là bộ phận quan trọng cấu thành kiến trúc thượng tầng của xã hội. Nhưng ĐCT và nhà nước có sự khác nhau về cơ bản. Đảng là một tổ chức hoạt động bằng cách tuyên truyền, thuyết phục, truyền bá các quan điểm tư tưởng của mình tập hợp những người ủng hộ đường lối của Đảng mình thành một lực lượng để giành và nắm chính quyền. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam * Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. * Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. * Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. ** Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định hướng phương châm cho đúng. * Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng. * Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước * Cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. * Đảng trao chính quyền cho nhân dân: Xây dựng chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân. Mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong vận động tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì Đảng cộng sản không có có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.
Trả lời
Định nghĩa: Đảng chính tị là một tổ chức được liên kết dựa trên một hệ tư tưởng, hay quan điểm chính trị thể hiện lợi ích của mộ giai cấp hay tầng lớp xã hội, bao gồm những người tiêu biểu nhất trong giai cấp hay tầng lớp xã hội ấy, với những mục tiêu lý tưởng nhất định Chức năng: 1. Các đảng chính trị là nền tảng cho hoạt động của chính phủ, quốc hội có thể thực hiện được trên thực tế. 2. Các đảng chính trị xây dựng các chính sách công cộng. 3. Các đảng chính trị giúp định hướng và hỗ trợ công luận. 4. Các đảng chính trị tạo nên sự ổn định chính trị. 5. Các đảng chính trị tìm kiếm các nhà lãnh đạo. Đặc trưng: 1. Đảng chính trị(ĐCT) hình thành và hoạt động một cách tự giác khi sự nhận thức của con người ở trình độ cao về con đường để tới một mục đích nhất định. Đảng cính trị về cơ bản là một tổ chức tự nguyện là sự liên minh của những ngươi ưu tú cùng tư tưởng cùng nguyện vọng hoạt động chung trong một cương lĩnh, đường lối, lấy kỷ luật của Đảng để chi phối và ràng buộc. 2. Đảng chính trị theo đuổi mục đích chính tị, nỗ lực gây ảnh hưởng chính trỉ ộng lớn trong xã hội, muuw giữ vai trò lãnh đạo trong đời sống chính trị xã hội. Mục tiêu đeo đuổi các ĐCT là giành và giữ chính quyền, sử dụng chính quyền làm công cụ để thưc hiện mục đích, mục tiêu chính trị. Vì vậy ĐCT là một tổ chức xã hội đặc biệt. 3. ĐCT là bộ phận quan trọng cấu thành kiến trúc thượng tầng của xã hội. Nhưng ĐCT và nhà nước có sự khác nhau về cơ bản. Đảng là một tổ chức hoạt động bằng cách tuyên truyền, thuyết phục, truyền bá các quan điểm tư tưởng của mình tập hợp những người ủng hộ đường lối của Đảng mình thành một lực lượng để giành và nắm chính quyền. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam * Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. * Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. * Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. ** Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định hướng phương châm cho đúng. * Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng. * Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước * Cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. * Đảng trao chính quyền cho nhân dân: Xây dựng chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân. Mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong vận động tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì Đảng cộng sản không có có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.