Giáo dục Thái Lan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giáo dục chính quy Kế hoạch giáo dục chính thức đầu tiên của Thái Lan được đưa ra năm 1932. Theo kế hoạch này, chương trình giáo dục cơ bản gồm 4 năm và giáo dục cấp II gồm 8 năm. Hệ thống này sau đó được cải cách vào năm 1936, trong đó năm cấp học được hình thành: mẫu giáo, tiểu học, trung học, dự bị đại học và giáo dục cấp cao. Kế hoạch giáo dục đưa ra năm 1951 đáng chú ý với việc tạo điều kiện cho giáo dục đặc biệt và giáo dục cho người lớn. Như một phần của trọng tâm trong việc phát triển giáo dục từ năm 1960, mục tiêu chính của hệ thống giáo dục là hài hòa và đi đôi với những kế hoạch về kinh tế và chính trị. Chính quyền ở đây phải đương đầu tình trạng thất học lan tràn và với nhiệm vụ nặng nề là đào tạo giới trẻ trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng cho tiến trình phát triển năng động của xã hội. Gần đây, nhà nước còn phải sửa đổi những hướng dẫn để đưa thêm những mục tiêu về các kỹ năng đặc biệt do công nghiệp đòi hỏi như khoa học máy tính, kỹ thuật môi trường và những phân ngành mới của y khoa. Những cải cách gần đây nhất được thực hiện qua kế hoạch giáo dục năm 1977, trong đó có cưỡng bách giáo dục cho sáu năm cấp tiểu học, đồng thời yêu cầu ba năm trung học cơ sở đối với những người muốn học một số nghề đặc biệt và thêm ba năm trung học phổ thông đối với những học sinh muốn theo học ở cấp cao hơn hoặc vào đại học. Hệ thống này đã đưa vào thực hiện từ năm 1978 và áp dụng cải cách theo kiểu cuốn chiếu cho đến khi giáp vòng vào năm 1983. Hệ thống giáo dục hiện nay áp dụng cho lối học chính quy bao gồm 4 cấp: một hoặc hai năm ở cấp mẫu giáo, sáu năm bắt buộc ở cấp tiểu học, sáu năm ở cấp trung học gồm 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông, và giáo dục sau trung học. Những nỗ lực để nâng chuẩn mực toàn diện hầu đáp ứng cho nhu cầu phát triển về công nghệ và các phương pháp nông nghiệp tiên tiến đã dẫn đến việc kéo dài giai đoạn giáo dục cơ bản từ sáu năm lên chín năm, trong đó có sáu năm cấp tiểu học và ba năm trung học cơ sở đối với các khu vực nông thôn để hình thành một cơ sở rộng rãi cho việc đào tạo và tuyển dụng trong tương lai.
Trả lời
Giáo dục chính quy Kế hoạch giáo dục chính thức đầu tiên của Thái Lan được đưa ra năm 1932. Theo kế hoạch này, chương trình giáo dục cơ bản gồm 4 năm và giáo dục cấp II gồm 8 năm. Hệ thống này sau đó được cải cách vào năm 1936, trong đó năm cấp học được hình thành: mẫu giáo, tiểu học, trung học, dự bị đại học và giáo dục cấp cao. Kế hoạch giáo dục đưa ra năm 1951 đáng chú ý với việc tạo điều kiện cho giáo dục đặc biệt và giáo dục cho người lớn. Như một phần của trọng tâm trong việc phát triển giáo dục từ năm 1960, mục tiêu chính của hệ thống giáo dục là hài hòa và đi đôi với những kế hoạch về kinh tế và chính trị. Chính quyền ở đây phải đương đầu tình trạng thất học lan tràn và với nhiệm vụ nặng nề là đào tạo giới trẻ trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng cho tiến trình phát triển năng động của xã hội. Gần đây, nhà nước còn phải sửa đổi những hướng dẫn để đưa thêm những mục tiêu về các kỹ năng đặc biệt do công nghiệp đòi hỏi như khoa học máy tính, kỹ thuật môi trường và những phân ngành mới của y khoa. Những cải cách gần đây nhất được thực hiện qua kế hoạch giáo dục năm 1977, trong đó có cưỡng bách giáo dục cho sáu năm cấp tiểu học, đồng thời yêu cầu ba năm trung học cơ sở đối với những người muốn học một số nghề đặc biệt và thêm ba năm trung học phổ thông đối với những học sinh muốn theo học ở cấp cao hơn hoặc vào đại học. Hệ thống này đã đưa vào thực hiện từ năm 1978 và áp dụng cải cách theo kiểu cuốn chiếu cho đến khi giáp vòng vào năm 1983. Hệ thống giáo dục hiện nay áp dụng cho lối học chính quy bao gồm 4 cấp: một hoặc hai năm ở cấp mẫu giáo, sáu năm bắt buộc ở cấp tiểu học, sáu năm ở cấp trung học gồm 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông, và giáo dục sau trung học. Những nỗ lực để nâng chuẩn mực toàn diện hầu đáp ứng cho nhu cầu phát triển về công nghệ và các phương pháp nông nghiệp tiên tiến đã dẫn đến việc kéo dài giai đoạn giáo dục cơ bản từ sáu năm lên chín năm, trong đó có sáu năm cấp tiểu học và ba năm trung học cơ sở đối với các khu vực nông thôn để hình thành một cơ sở rộng rãi cho việc đào tạo và tuyển dụng trong tương lai.