Làm sao để tính được chiều cao của cổng Parabol Đại học Bách Khoa ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để tính chiều cao của cổng Parabol (đỉnh Parabol)ta áp dụng toán học vào việc tìm dạng đồ thị của Parabol và tính. - B1: Chọn hệ trục Oxy với O là gốc tọa độ nằm tại chân của cổng Parabol, hệ trục Decart Ox và Oy vuông góc (Ox nằm ngang, Oy phương thẳng đứng). - B2: Ta chọn một điểm A(a,0) nằm trên trục Ox, B(m,n) bất kì trong hệ trục (Oxy) và O(0,0) là gốc tọa độ. Như vậy qua 3 điểm đã biết O,A,B ta tìm được dạng đồ thị hàm bậc hai của Parabol, từ đó tính được chiều cao của cổng Parabol đó.
Trả lời
Để tính chiều cao của cổng Parabol (đỉnh Parabol)ta áp dụng toán học vào việc tìm dạng đồ thị của Parabol và tính. - B1: Chọn hệ trục Oxy với O là gốc tọa độ nằm tại chân của cổng Parabol, hệ trục Decart Ox và Oy vuông góc (Ox nằm ngang, Oy phương thẳng đứng). - B2: Ta chọn một điểm A(a,0) nằm trên trục Ox, B(m,n) bất kì trong hệ trục (Oxy) và O(0,0) là gốc tọa độ. Như vậy qua 3 điểm đã biết O,A,B ta tìm được dạng đồ thị hàm bậc hai của Parabol, từ đó tính được chiều cao của cổng Parabol đó.