Ngôn ngữ có được coi là công cụ của giáo dục không? Vì sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngôn ngữ được coi là công cụ của giáo dục bởi nhờ giao tiếp ngôn ngữ người ta nâng cao hiểu biết, sâu sắc hơn trong suy nghĩ và hiệu quả hơn trong hành động. Ngôn ngữ là công cụ tác động rất sắc bén trên rất nhiều kênh thông tin khiến con người thay đổi hành vi theo hướng phát triển bền vững. Muốn tác động, can thiệp thì giáo dục ngôn ngữ phải nâng cao hiểu biết ngôn ngữ cho người học đồng thời quảng bá tri thức về ngôn ngữ và văn hóa. Các phương thức tác động và can thiệp trong giáo dục ngôn ngữ phải tiệm tiến, không thể nhanh, đốt cháy giai đoạn. Giáo dục ngôn ngữ là tạo hành vi tự nguyện chứ không áp đặt cho người sử dụng ngôn ngữ.
Trả lời
Ngôn ngữ được coi là công cụ của giáo dục bởi nhờ giao tiếp ngôn ngữ người ta nâng cao hiểu biết, sâu sắc hơn trong suy nghĩ và hiệu quả hơn trong hành động. Ngôn ngữ là công cụ tác động rất sắc bén trên rất nhiều kênh thông tin khiến con người thay đổi hành vi theo hướng phát triển bền vững. Muốn tác động, can thiệp thì giáo dục ngôn ngữ phải nâng cao hiểu biết ngôn ngữ cho người học đồng thời quảng bá tri thức về ngôn ngữ và văn hóa. Các phương thức tác động và can thiệp trong giáo dục ngôn ngữ phải tiệm tiến, không thể nhanh, đốt cháy giai đoạn. Giáo dục ngôn ngữ là tạo hành vi tự nguyện chứ không áp đặt cho người sử dụng ngôn ngữ.