Nguyên tắc của dự báo tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các nguyên tắc cơ bản của dự báo tài nguyên - Dự báo dựa trên sự phân bố tài nguyên: phải đưa ra được những số liệu điều tra chính xác theo diện tích, trữ lượng, chất lượng nhằm đánh giá đầy đủ tiềm năng tự nhiên đối với từng khu vực để việc định hướng phát triển kinh tế xã hội được phù hợp - Dự báo theo nguyên tắc tổng hợp: đưa ra các số liệu tổng thể và tiềm năng của tất cả các nguồn tài nguyên trong một khu vực nhất định và dự báo được các giá trị tương lai của chúng từ đó định hướng cho quy hoạch phát triển và khai thác tài nguyên một cách tổng thể và lâu dài. Công tác dự báo sẽ loại trừ tổn thất tài nguyên trong quá trình phát triển tài nguyên lâu dài. - Dự báo theo nhu cầu thực tế: thường được tiến hành để đáp ứng các mục tiêu phát triển một nguồn tài nguyên nhất định phục vụ cho những mục đích chính trị -kinh tế nhất định
Trả lời
Các nguyên tắc cơ bản của dự báo tài nguyên - Dự báo dựa trên sự phân bố tài nguyên: phải đưa ra được những số liệu điều tra chính xác theo diện tích, trữ lượng, chất lượng nhằm đánh giá đầy đủ tiềm năng tự nhiên đối với từng khu vực để việc định hướng phát triển kinh tế xã hội được phù hợp - Dự báo theo nguyên tắc tổng hợp: đưa ra các số liệu tổng thể và tiềm năng của tất cả các nguồn tài nguyên trong một khu vực nhất định và dự báo được các giá trị tương lai của chúng từ đó định hướng cho quy hoạch phát triển và khai thác tài nguyên một cách tổng thể và lâu dài. Công tác dự báo sẽ loại trừ tổn thất tài nguyên trong quá trình phát triển tài nguyên lâu dài. - Dự báo theo nhu cầu thực tế: thường được tiến hành để đáp ứng các mục tiêu phát triển một nguồn tài nguyên nhất định phục vụ cho những mục đích chính trị -kinh tế nhất định