Quy trình quản trị hậu cầu trong sự kiện là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quản trị hậu cần trong sự kiện gồm 6 bước: 1. Lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ 2. Lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ 3. Thương lượng và kí kết hợp đồng cung ứng 4. Kiểm soát và phối hợp cung ứng 5. Dự tính và xử lí các sự cố 6. Tổng kết, đánh giá hoạt động cung ứng
Trả lời
Quản trị hậu cần trong sự kiện gồm 6 bước: 1. Lập kế hoạch về cung ứng dịch vụ 2. Lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ 3. Thương lượng và kí kết hợp đồng cung ứng 4. Kiểm soát và phối hợp cung ứng 5. Dự tính và xử lí các sự cố 6. Tổng kết, đánh giá hoạt động cung ứng