“Rear its head” dịch ra tiếng Việt như nào cho hay?

Theo mình hiểu là sth appears and causes trouble.
Từ khóa: english, translation, rear it head, Ngoại ngữ

Rear its head: ngóc đầu lên

Trả lời

Rear its head: ngóc đầu lên