Sự phát triển của tin học như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tin học trở thành một ngành độc lập từ những năm 60 của thế kỉ XX. Tuy ra đời gặp rất nhiều khó khăn nhưng đó là một ngành mũi nhọn của thời đại , tin học giúp con người cung cấp các phương pháp và công cụ cực kì mạnh mẽ giúp con người xử lý và khai thác thông tin do đó ứng dụng nhiều nhất là nghiên cứu khoa học kĩ thuật, điều khiển tự đọng hóa các quá trình công nghệ , điều tra cơ bản trong thông tin liên lạc và đặc biệt trong quản lý sản xuất, quản lý kinh tế xã hội.
Trả lời
Tin học trở thành một ngành độc lập từ những năm 60 của thế kỉ XX. Tuy ra đời gặp rất nhiều khó khăn nhưng đó là một ngành mũi nhọn của thời đại , tin học giúp con người cung cấp các phương pháp và công cụ cực kì mạnh mẽ giúp con người xử lý và khai thác thông tin do đó ứng dụng nhiều nhất là nghiên cứu khoa học kĩ thuật, điều khiển tự đọng hóa các quá trình công nghệ , điều tra cơ bản trong thông tin liên lạc và đặc biệt trong quản lý sản xuất, quản lý kinh tế xã hội.