Tại sao tâm lý học luôn cần thiết trong hầu hết mọi lĩnh vực?

  1. Tâm lý học

Bạn có nghĩ là mặc dù ở Việt Nam, ngành tâm lý không thực sự phát triển nhưng nó vẫn rất nhiều tầm quan trọng trong các ngành nghề không?

Từ khóa: 

tâm lý học

Tâm lý có ảnh hưởng lên suy nghĩ, tư duy của con người. Mà từ suy nghĩ sẽ dẫn tới hành động.

Nắm được diễn biến tâm lý của người khác hay ít nhất là hiểu được 1 phần sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định, phản ứng hợp lý hơn.

Trả lời

Tâm lý có ảnh hưởng lên suy nghĩ, tư duy của con người. Mà từ suy nghĩ sẽ dẫn tới hành động.

Nắm được diễn biến tâm lý của người khác hay ít nhất là hiểu được 1 phần sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định, phản ứng hợp lý hơn.