Tắt một cửa sổ đang làm việc?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Alt+F4
Trả lời
Alt+F4