Thể Phú là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phú (chữ Nho:賦) là một thể văn chương cổ của Trung Hoa, có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam trong một thời kì. Đây là một thể văn vần có từ thời nhà Hán nhưng thể phú thông dụng nhất tại Việt Nam là loại đặt ra từ đời nhà Đường, nên còn gọi là Đường phú. Những thể khác ít dùng là: + phú tứ tự: phú bốn chữ, dùng câu chỉ có bốn chữ + phú thất tự: phú bảy chữ, dùng câu chỉ có bảy chữ + phú Sở từ: câu phú có năm, sáu chữ; cuối câu thì đệm chữ "hề" + phú lưu thủy: phú không hạn chế số chữ, gần như văn xuôi. Phú theo nghĩa đen chủ yếu là thể văn tả cảnh. Nhưng từ cái ý chính tả ngoại cảnh, một bài phú thường liên kết với nội tâm để tả tình.
Trả lời
Phú (chữ Nho:賦) là một thể văn chương cổ của Trung Hoa, có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam trong một thời kì. Đây là một thể văn vần có từ thời nhà Hán nhưng thể phú thông dụng nhất tại Việt Nam là loại đặt ra từ đời nhà Đường, nên còn gọi là Đường phú. Những thể khác ít dùng là: + phú tứ tự: phú bốn chữ, dùng câu chỉ có bốn chữ + phú thất tự: phú bảy chữ, dùng câu chỉ có bảy chữ + phú Sở từ: câu phú có năm, sáu chữ; cuối câu thì đệm chữ "hề" + phú lưu thủy: phú không hạn chế số chữ, gần như văn xuôi. Phú theo nghĩa đen chủ yếu là thể văn tả cảnh. Nhưng từ cái ý chính tả ngoại cảnh, một bài phú thường liên kết với nội tâm để tả tình.