Trình bày kỹ thuật lập bảng câu hỏi trong nghiên cứu XHH?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bảng hỏi là một tập hợp gồm rất nhiều câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự nhất định trên cơ sở các nguyên tắc tâm lý, logic và theo nội dung nhằm tạo diều kiện cho người được hỏi bộc lộ quan điểm, ý kiến của mình về vấn đè được hỏi, giúp nhà nghiên cứu thu được thông tin cần thiết cho cuộc điều tra xã hội học. Bảng hỏi là một công cụ đắc lực cho việc nghiên cứu thực nghiệm cũng như trong quá trình nhận thức của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Các bước tiến hành lập bảng hỏi: Phần mở đầu: Ghi tên cá nhân, tổ chức dứng ra thực hiện cuộc nghiên cứu; Ghi tên bảng hỏi; Phía dưới tên bảng, ghi mã số hoặc có thể là địa điểm, thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu: Phần nội dung: Gồm toàn bộ nội dung các câu hỏi phục vụ cho cuộc nghiên cứu. Phải sắp xếp theo trình tự lôgic nhất định. Các câu hỏi thường được sử dụng: Câu hỏi mở: là câu hỏi không có phương án trả lời sẵn, thường có thêm phần lý giải tại sao, người được hỏi trả lời theo suy nghĩ, Lựa chọn (có, không). Tuỳ chọn (có thể chọn một hay hơn một phương án). Câu hỏi kết hợp đóng – mở: Có - không. Nếu có tại sao, nếu không tại sao. Câu hỏi ma trận: là sự kết hợp nhièu câu hỏi đóng trong một câu hỏi. Phần kết thúc: Gồm một số câu hỏi thu thập thông tin nhân thân như: giớ tính, học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú …và cảm ơn Góc dưới cuối cùng bảng hỏi ghi chép các quan sát: nhà ở loại gì, sân, vườn, ngoại cảnh …
Trả lời
Bảng hỏi là một tập hợp gồm rất nhiều câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự nhất định trên cơ sở các nguyên tắc tâm lý, logic và theo nội dung nhằm tạo diều kiện cho người được hỏi bộc lộ quan điểm, ý kiến của mình về vấn đè được hỏi, giúp nhà nghiên cứu thu được thông tin cần thiết cho cuộc điều tra xã hội học. Bảng hỏi là một công cụ đắc lực cho việc nghiên cứu thực nghiệm cũng như trong quá trình nhận thức của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Các bước tiến hành lập bảng hỏi: Phần mở đầu: Ghi tên cá nhân, tổ chức dứng ra thực hiện cuộc nghiên cứu; Ghi tên bảng hỏi; Phía dưới tên bảng, ghi mã số hoặc có thể là địa điểm, thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu: Phần nội dung: Gồm toàn bộ nội dung các câu hỏi phục vụ cho cuộc nghiên cứu. Phải sắp xếp theo trình tự lôgic nhất định. Các câu hỏi thường được sử dụng: Câu hỏi mở: là câu hỏi không có phương án trả lời sẵn, thường có thêm phần lý giải tại sao, người được hỏi trả lời theo suy nghĩ, Lựa chọn (có, không). Tuỳ chọn (có thể chọn một hay hơn một phương án). Câu hỏi kết hợp đóng – mở: Có - không. Nếu có tại sao, nếu không tại sao. Câu hỏi ma trận: là sự kết hợp nhièu câu hỏi đóng trong một câu hỏi. Phần kết thúc: Gồm một số câu hỏi thu thập thông tin nhân thân như: giớ tính, học vấn, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú …và cảm ơn Góc dưới cuối cùng bảng hỏi ghi chép các quan sát: nhà ở loại gì, sân, vườn, ngoại cảnh …