1. Noron.vn
  2. Đẹp Troai
Avatar user Đẹp Troai

Đẹp Troai

Lọ thuốc độc mà hết hạn thì sẽ độc hơn hay hết độc?

-TH1: Nó độc hơn thì chắc chắn chết.
-TH2: Nó hết độc lực của nó thì hết hạn cũng sinh ra chất độc khác.
Kiểu gì uống vào thì cũng chết :)

Những nghệ sĩ Indie mà mọi người thích?

Ngọt band