1. Noron.vn
  2. Hà Thu
Avatar user Hà Thu

Hà Thu

Có lẽ trong cuộc sống luôn cần chữ “ĐỦ”???

Nhân sinh hữu hạn, truy cầu vô hạn tất dĩ bại.
Mục tiêu đặt ra là hữu hạn, tức là tự giới hạn bản thân, tức là biết ĐỦ!
Hạnh phúc là biết ĐỦ. Những bậc đại năng truy cầu vô hạn, là chấp nhận đánh bạc với trời, lấy gì hạnh phúc? Không hạnh phúc thì truy cầu vô hạn để làm gì?