Ưu điểm và hạn chế của blockchain là gì?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Blockchain

  3. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

blockchain

,

co-founder/producer tại trustkeys network

Ưu điểm: Phi tập trung, minh bạch, và an toàn (chỉ ai sở hữu khóa bí mật mới ký được vào giao dịch của mình) , mọi người đều có thể xác nhận một giao dịch là hợp lệ hay không.

Nhược điểm: Hiện tại chưa có nhiều ứng dụng sâu vào thực tế ngoài defi và cryptocurrency và chưa lưu được lượng dữ liệu lớn như các ứng dụng truyền thống

Trả lời

Ưu điểm: Phi tập trung, minh bạch, và an toàn (chỉ ai sở hữu khóa bí mật mới ký được vào giao dịch của mình) , mọi người đều có thể xác nhận một giao dịch là hợp lệ hay không.

Nhược điểm: Hiện tại chưa có nhiều ứng dụng sâu vào thực tế ngoài defi và cryptocurrency và chưa lưu được lượng dữ liệu lớn như các ứng dụng truyền thống