Bạn nào biết kiểm tra tập tin có tồn tại hay không trong Linux ko ạ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nếu bạn biết đường dẫn của file thì có thể dùng lệnh ls:
ls /path/to/file
Trong trường hợp bạn không biết file nằm ở đâu và muốn xác định thì có thể sử dụng locate:
locate filename
Trả lời
Nếu bạn biết đường dẫn của file thì có thể dùng lệnh ls:
ls /path/to/file
Trong trường hợp bạn không biết file nằm ở đâu và muốn xác định thì có thể sử dụng locate:
locate filename

gõ lệnh "locate <ten file>" để tìm nhé bạn.

Bạn dùng which [đường dẫn tới file/tên file] để kiểm tra nhé.
Nếu nó trả về đường dẫn thì chứng tỏ bạn có file đó trong máy.
Ví dụ: which python
Vậy nếu như ko tìm thấy là trả về rỗng hả bạn