Bản ngữ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Bản ngữ là tiếng mẹ đẻ (Native language), người nói tiếng mẹ để là người bản ngữ (Native speaker). * Bản ngữ mang tính di truyền xã hội chứ không mang tính di truyền huyết thống. * Tiếng mẹ đẻ là cái ngôn ngữ mà mỗi người bản ngữ dùng để phản ánh thế giới, giao tiếp và mang đậm dấu ấn văn hoá bản địa. Dù ngoại ngữ có giỏi đến đâu thì cũng không thể thay thế được cho tư duy tiếng mẹ đẻ. * Bản ngữ là ngôn ngữ con người dùng với độ bền cao nhất để giao tiếp, suy nghĩ và sáng tạo nghệ thuật. Nó gắn với môi trường sống của ngôn ngữ từ ấu thơ và mang lại cho con người khả năng thụ đắc vô tận mà ngoại ngữ không làm được. * Bản ngữ luôn biến đổi và đa dạng hoá , có thêm nhiều sản phẩm chất lượng ngày một cao hơn.
Trả lời
* Bản ngữ là tiếng mẹ đẻ (Native language), người nói tiếng mẹ để là người bản ngữ (Native speaker). * Bản ngữ mang tính di truyền xã hội chứ không mang tính di truyền huyết thống. * Tiếng mẹ đẻ là cái ngôn ngữ mà mỗi người bản ngữ dùng để phản ánh thế giới, giao tiếp và mang đậm dấu ấn văn hoá bản địa. Dù ngoại ngữ có giỏi đến đâu thì cũng không thể thay thế được cho tư duy tiếng mẹ đẻ. * Bản ngữ là ngôn ngữ con người dùng với độ bền cao nhất để giao tiếp, suy nghĩ và sáng tạo nghệ thuật. Nó gắn với môi trường sống của ngôn ngữ từ ấu thơ và mang lại cho con người khả năng thụ đắc vô tận mà ngoại ngữ không làm được. * Bản ngữ luôn biến đổi và đa dạng hoá , có thêm nhiều sản phẩm chất lượng ngày một cao hơn.