1. Công nghệ thông tin

Bên Diễn đàn Tinh tế đang có thi chế ảnh, ghép ảnh giật giải lớn có bác nào hay không qua chiến đấu?

Xem ảnh chế mà cười đến đau bụng luôn.

Ít ngày nữa hết hạn nộp rùi.

Từ khóa: phim ảnh, thi ảnh, ghép ảnh, công nghệ thông tin

Ngày xưa VOz có thánh Phồng nổi lên qua các vụ chế ảnh này.

Trả lời

Ngày xưa VOz có thánh Phồng nổi lên qua các vụ chế ảnh này.