Biến đổi XH Việt Nam trong giai đoạn mới.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cũng như nhiều Quốc gia khác trên Thế giới, Việt nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển, trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau đều chứa đựng nhiều biến đổi xã hội: Kinh tế;Tăng trưởng nhanh, GDP bình quân tăng …%; lạm phát bị đẩy lùi; Đầu tư; Xuất khẩu; Đời sống nhân dân...: Chính trị, thay đổi đường lối và đổi mới toàn diện...; Môi trường chính trị ổn định; Nâng cao uy tín trên trường Quốc tế: Giáo dục đào tạo: Mạng lưới trường học phát triển: Y tế: chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ: Văn hoá xã hội; Thông tin đại chúng; Hoạt động văn hóa- nghệ thuật; Có trên 600 đầu báo, tạp chí...Phát thanh truyền hình; Gia đình
Trả lời
Cũng như nhiều Quốc gia khác trên Thế giới, Việt nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển, trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau đều chứa đựng nhiều biến đổi xã hội: Kinh tế;Tăng trưởng nhanh, GDP bình quân tăng …%; lạm phát bị đẩy lùi; Đầu tư; Xuất khẩu; Đời sống nhân dân...: Chính trị, thay đổi đường lối và đổi mới toàn diện...; Môi trường chính trị ổn định; Nâng cao uy tín trên trường Quốc tế: Giáo dục đào tạo: Mạng lưới trường học phát triển: Y tế: chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ: Văn hoá xã hội; Thông tin đại chúng; Hoạt động văn hóa- nghệ thuật; Có trên 600 đầu báo, tạp chí...Phát thanh truyền hình; Gia đình